00:00/00:00 </>
​1607.mp4
​1607.mp3

Formigó reforçat amb materials compostos

Full Text
Share
Les estructures de formigó amb armadures d’acer sotmeses a ambients agressius o a l’acció de camps magnètics es troben exposades a corrosions que originen importants costos de manteniment, reparació o substitució. L’ús de barres de materials compòsits (FRP) es presenta com una possible solució efectiva. Degut a la diferència en la naturalesa dels materials involucrats, les estructures de formigó armades amb barres de materials compòsits, es comporten de diferent manera que els elements armats amb acer. Tot i que s’obtenen unes millors prestacions en relació a la resistència de ruptura, el menor mòdul elàstic dels materials FRP ocasiona unes deformacions i obertures de fissures més elevades. La falta d’estandardització en el format de les diferents barres de FRP disponibles al mercat també esdevé un paràmetre a valorar. El grup de recerca AMADE enfoca una part de la seva recerca en la caracterització de l’adherència entre formigó i barres de FRP, així com l’anàlisi del comportament d’elements de formigó (tirants i bigues) armats amb materials compòsits ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa3.0