Drets de les multituds queer : envers la diversitat afectiu-sexual