00:00/00:00 </>
​951_1.mp4
​951_1.mp3

Sobre la construcción y consolidación del sistema feudal castellano-leonés de los siglos XI-XII

Share
A la primera part es fan reflexions respecte a les aportacions que diversos corrents historiogràfics van realitzant sobre el feudalisme castellano-lleonès, corrents com l'institucionalista, l'estructuralista i els que parteixen de diverses interpretacions del materialisme històric. Després es recull l'esquema proposat per Pierre Bonnassie sobre la gènesi i modalitats del règim feudal del Llenguadoc, Catalunya i el nordcoest peninsular. A partir d'un acord -tant des de l'aspecte cronològic com del conceptual- sobre el seu esquema per a Castella i Lleó, es proposaran altres arguments i algunes matisacions. Es considerarà el procés de senyorialització i els canvis consegüents en les relacions de producció i en les formes de participació de la renda. Es traça una arquitectura i una cronologia de la senyorialització a partir de les dades aportades per nombrosos i apreciables estudis sobre la formació i desenvolupament de senyories eclesiàstiques, especialment monacals, estudis organitzats de manera similar a partir de la lògica que es desprèn de la documentació mateixa. La cronologia assenyala que l'etapa de senyorialització, ubicada a començament dels anys quaranta del segle XI, es fa més intensa a final d'aquest segle i durant la primera meitat del segle XII. Coincideix, per tant, amb la primera i segona etapa assenyalades per Bonnassie en la seva proposta: amb la primera, la del segle XI, en la qual evolucionen les relacions socials de base i s’instal·la la senyoria jurisdiccional; i amb la segona, en la qual apareixen canvis fonamentals, anarquia política i social, increment de la força de la noblesa i desenvolupament de les institucions vassallàtico-beneficiàries. Això mostra un cop més que la senyoria banal o jurisdiccional i les relacions de producció feudals, expressades en les diverses formes de dependència dels camperols, de les quals deriven les formes especifiques de la propietat i de la renda feudal, constitueixen la base fonamental del sistema i tenen una història més llarga que les relacions feudo-vassallàtiques. Però també es pot veure que aquest complex senyorial sosté i és sostingut per aquestes relacions ​
​Tots els drets reservats