Univest 2015

V Congrés Internacional UNIVEST: els reptes de millorar l'avaluació

UNIVEST té la voluntat de fomentar la reflexió integral del procés d’ensenyament-aprenentatge a la universitat, amb una clara voluntat de transformar els processos docents, formatius i institucionals a partir d’un debat obert i compartit amb tots els agents implicats.

En aquest sentit, el V Congrés Internacional UNIVEST vol oferir una mirada integradora i crítica al procés d’avaluació, entès com una activitat integrada en la formació universitària general, amb una participació activa de tots els subjectes implicats i que té lloc en tots els moments formatius. Per això es busca un enfocament divers, des dels processos metodològics, amb la implicació dels estudiants i el professorat, per analitzar-ne la repercussió, així com el seu valor intern i extern, etc. En definitiva, es busca valorar i conceptualitzar el sentit, el moment i els procediments del procés avaluador: què, per què, per a què l’avaluació i com conviuen el paper funcional i instrumental amb la funció formativa i col·laborativa.

Aquesta edició aposta, una vegada més, per una dinàmica de treball expressament participativa, potenciant el debat i el contrast d’arguments com a dinàmica bàsica. Per això, a més de buscar una perspectiva àmplia –des del professorat, els estudiants, els tècnics i altres agents implicats–, també es basa en la discussió i el contrast de plantejaments. El programa inclou ponències amb rèplica, comunicacions comentades i espais de debat amb intervencions d’especialistes de reconegut prestigi, que aporten les seves idees i reflexions sobre l’avaluació com a eix temàtic central d’anàlisi i contrast

V Congreso Internacional UNIVEST: los retos de mejorar la evaluación

UNIVEST tiene la voluntad de fomentar la reflexión integral del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, con clara voluntad de transformar los procesos docentes, formativos e institucionales a partir del debate abierto y compartido con todos los agentes implicados.

En este sentido, el V Congreso Internacional UNIVEST quiere ofrecer una mirada integradora y crítica al proceso de evaluación, entendido como una actividad integrada en la formación universitaria general, con una participación activa de todos los sujetos implicados y que se realiza en todos los momentos formativos. Por eso se busca un enfoque diverso, desde los procesos metodológicos, con la implicación de los estudiantes y el profesorado, analizando su repercusión, así como su valor interno y externo, etc. En definitiva, se busca valorar y conceptualizar el sentido, el momento y los procedimientos del proceso evaluador: qué, por qué, para qué la evaluación y cómo conviven el papel funcional e instrumental con la función formativa y colaborativa.

Esta edición apuesta, una vez más, por una dinámica de trabajo expresamente participativa, potenciando el debate y el contraste de argumentos como dinámica básica. Por ello, además de buscar una perspectiva amplia –desde el profesorado, los estudiantes, los técnicos y otros agentes implicados–, también se basa en la discusión y el contraste de planteamientos. El programa incluye ponencias con réplica, comunicaciones comentadas y espacios de debate con intervenciones de especialistas de reconocido prestigio, que aportan sus ideas y reflexiones sobre la evaluación como eje temático central de análisis y contraste.

V International UNIVEST Conference: the chagenlles of improving assessment

UNIVEST is intent on fostering comprehensive and relevant reflection on the teaching-learning process in universities, with a well-defined will to transform educational, training and institutional processes from the standpoint of open debate with all agents involved.

In this sense, the intention behind the V International UNIVEST Conference is to provide a integrative and critical outlook on the assessment process. Assessment, understood as an activity integrated in general university training, with active participation on the part of all subjects involved in all educational stages. That is why a very diverse perspective is sought, from the point of view of methodology processes, in which students and teachers alike are involved in analysing repercussions as well as internal and external value, etc. Ultimately, the idea is to evaluate and conceptualise the meaning, moment and procedures of the assessment process: what, why, for what purpose and how the functional and instrumental roles coexist with the educational and collaborative one.

The emphasis in this edition, once more, is on creating a clearly participatory work dynamic, promoting debate and contrast as a basic dynamic. For this reason, as well as seeking a broad perspective encompassing teachers, students, technicians and other agents involved, it is also based on discussing and contrasting approaches. The programme is built upon lectures, which can be contested, commented communications and spaces for debate where prestigious specialists intervene, who contribute their ideas and reflections on assessment as a central component for analysis ans contrast.

Els reptes de millorar l'avaluació

Resultats col·leccions

Cap resultat