Guia d'elaboració del TFG (Facultat de Dret)

Presentem uns vídeos que guiaran l’estudiant des del primer moment de l’elaboració del treball final de grau fins a la seva conclusió i defensa. L’objectiu principal és posar a l’abast materials entenedors i accessibles que situïn i acompanyin progressivament l’estudiant en el procés, sovint complex, d’elaboració d’aquest treball.

Es tracta d’un projecte de la Facultat de Dret, el Servei de Llengües Modernes i la Biblioteca de la UdG que va rebre el Premi d’Innovació docent ICEberg UdG de la seva primera edició (2018) sota el títol “Nous materials per a l’elaboració dels Treballs Finals de Grau i de Màster".


Comentaris: babel@udg.edu


La Facultat de Dret disposa de dues guies més:

- El Tefegé: com sobreviure al Treball de Fi de Grau en Ciències Polítiques

- Guía para la elaboración de trabajos de investigación en Criminología


CONTINGUT

Mòdul 0 Els TFG de la Facultat de Dret

0.1 Els TFG de la Facultat

Mòdul 1 Com començar el TFG?

1.1 La cerca

Mòdul 2 On trobar informació acadèmica de l’àmbit jurídic i de les ciències socials

2.1 Normativa

2.2 Jurisprudència

2.3 Doctrina

2.4 Eines professionals

2.5 El Centre de Documentació Europea i l'Europe Direct

Mòdul 3 El llenguatge d'especialitat

3.1 El llenguatge d'especialitat

3.2 Criteris d'estil

3.3 Convencions i estructures dels documents

3.4 Recursos lingüístics

Mòdul 4 La informació rigorosa a la xarxa

4.1 El Cercador de la Biblioteca i Google Acadèmic

4.2 Fonts d’informació

4.3 Portals jurídics

4.4 Premsa i fonts estadístiques

4.5 El Servei d'Assessorament Documental

Mòdul 5 Informació i producció científica d'Accés Obert

5.1 Els repositoris i les llicències Creative Commons

5.2 Repositoris o bases de dades de tesis doctorals

Mòdul 6 La redacció del treball

6.1 La redacció del treball

Mòdul 7 Evitar el plagi i citar correctament

7.1 El plagi

7.2 Com citar i ordenar al TFG els documents utilitzats i quins són els estils de citació habituals

Mòdul 8 Gestionar la bibliografia i citar documents amb Mendeley

8.1 Què necessito tenir instal·lat per utilitzar Mendeley?

8.2 La versió web de Mendeley

8.3 A Mendeley Desktop. Primera part

8.3 B Mendeley Desktop. Segona part

8.4 Fer les citacions dins el text i la bibliografia final

Mòdul 9 La presentació oral del treball

9.1 La presentació oral del treball

Resultats col·leccions

Cap resultat