Pràctiques de simulació clínica (Facultat d'Infermeria)

Pràctiques de simulació clínica (Facultat d'Infermeria)

Vídeos vinculats a l'assignatura 'Pràctiques de simulació clínica' de primer, segon i tercer curs del Grau en Infermeria

01. Atenció infermera al nadó

02. Atenció infermera a la persona en l'obtenció de mostres de sang venosa i/o arterial

03. Atenció infermera a la persona en el sondeig vesical: inserció, manteniment i cures

04. Atenció infermera a la persona en la inserció del catèter venós perifèric

05. Atenció infermera a la persona portadora de reservori subcutani (port-a-cath): tramesa de mostres de laboratori

06. Atenció infermera a la persona en el sondatge nasogàstric

07. Atenció infermera a la persona amb drenatges quirúrgics

08. Atenció infermera a la persona amb problemes respiratoris: permeabilitat de la via aèria, oxigenoteràpia, nebulització i inhaladors

09. Atenció infermera a la persona amb embenatges bàsics

10. Atenció infermera durant el suport vital avançat en el nadó i en els nens

11. Atenció infermera a la persona en la canalització del catèter venós central: vigilància, control i seguretat

12. Atenció infermera a la persona portadora d'un catèter venós central de 2-3 llums: muntatge i seguretat

13. Atenció infermera a la persona amb ventilació mecànica no invasiva

14. Atenció infermera a la persona amb intubació orotraqueal: aspiració de secrecions

15. Atenció infermera a la persona en el procés quirúrgic

16. Atenció infermera a la persona en el suport vital immediat i amb aèria difícil: dispositius supraglòtics

17. Atenció infermera a la persona portadora de catèter arterial: vigilància i control

18. Atenció infermera a la persona en la caterització venosa guiada per ultrasons

19. Exploració toràcica, cardíaca i abdominal

20. Exploració mamària i ginecològica

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Atenció infermera al nadó

Interactive resource open access